Bồ Đào Nha: Trợ cấp An sinh Xã hội và Bảo hiểm Y tế

Bồ Đào Nha: Trợ cấp An sinh Xã hội và Bảo hiểm Y tế


Trợ cấp An sinh Xã hội chỉ áp dụng đối với công dân Bồ Đào Nha, công dân Liên minh Châu Âu đủ điều kiện và những người cư trú hợp pháp tại Bồ Đào Nha cũng như vợ / chồng và người phụ thuộc của họ.
Hệ thống an sinh xã hội Bồ Đào Nha có 3 chương trình cơ bản:• Chương trình dành cho các cá nhân được tuyển dụng và gia đình họ (đối với bệnh tật, sinh đẻ / nhận con nuôi, khuyết tật, nghỉ hưu, thất nghiệp, tử vong, tai nạn lao động hoặc bệnh tật)
• Chương trình dành cho các cá nhân lao động tự do (đối với sinh đẻ / nhận con nuôi, khuyết tật, nghỉ hưu, tử vong, bảo hiểm tùy chọn cho gia đình cũng như bệnh tật và bệnh liên quan đến công việc)
• Chương trình dành cho những người không đáp ứng được các yêu cầu về thu nhập tối thiểu thuộc một trong hai chương trình trên (dành cho t khuyết tật, nghỉ hưu, tử vong và gia đình)
Tất cả cá nhân đăng ký bảo hiểm xã hội cũng được chi trả cho chăm sóc sức khoẻ ở Bồ Đào Nha. Tất cả các phúc lợi về sức khỏe được quản lý bởi Bộ Y tế (Ministério de Saúde) trong khi các khoản trợ cấp an sinh xã hội (bồi thường, khuyết tật, trợ cấp thai sản / nuôi con, vv) được quản lý bởi Viện An sinh Xã hội (Instituto da Solidariedade e da Segurança Social).
Các chương trình an sinh xã hội được đóng góp bởi cả người sử dụng lao động và nhân viên. Đóng góp của người sử dụng lao động bao gồm các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Chính phủ Bồ Đào Nha trả tiền bảo hiểm y tế, trong khi nhân viên trả các khoản trợ cấp khác bao gồm thai sản, trợ cấp tuổi già và tàn tật.

Bảo hiểm Y tế

Một khi cá nhân bắt đầu làm việc ở Bồ Đào Nha và đăng ký bảo hiểm xã hội, họ sẽ được tự động đăng ký bảo hiểm y tế. Khoản khấu trừ cho bảo hiểm được tự động lấy từ lương của họ và thẻ bảo hiểm y tế sẽ do Bộ Y tế địa phương cấp.
Các cuộc khám với bác sĩ và nha sĩ tại các trung tâm y tế (Centros do Saúde) và các bệnh viện (Hospitais Públicos) trực thuộc Bộ Y tế hầu như miễn phí theo hệ thống. Một khoản phí nhỏ được trả cho một số cuộc tư vấn và điều trị. Chi phí thuốc được bảo hiểm một phần, mặc dù dược phẩm được coi là không cần thiết được bảo hiểm.

Đăng ký An sinh Xã hội

Đăng ký một số an sinh xã hội được thực hiện chỉ một lần và con số phát hành này được sử dụng trong suốt cuộc đời của chủ tài khoản.
Để nộp đơn xin Thẻ An Sinh Xã Hội, hãy liên hệ với văn phòng địa phương của Viện An Sinh Xã Hội.

Những giấy tờ sau đây sẽ được yêu cầu khi đăng ký bảo hiểm xã hội:

• Hộ chiếu (Passaporte)
• Chứng minh nhân dân (Bilhete de Identidade)
• Số thuế của Bồ Đào Nha hoặc số bảo hiểm quốc gia từ nước xuất xứ (Número de Indentificação Fiscal – NIF)
• Thẻ cư trú (Cartão de Residência), hoặc bằng chứng của việc đăng ký cư trú
• Bằng chứng về địa chỉ ở Bồ Đào Nha (Comprovativo de Morada)
• Nhân viên (Trabalhadores by Conta de Outrem) phải hoàn thành Mẫu RV1009 / 2009
• Lao động tự do (Trabalhadores Independentes) phải hoàn thành mẫu RV1000 / 2007 – DGSS

Người lao động phải liên lạc với Viện An sinh Xã hội trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu công việc mới ở Bồ Đào Nha. Điều này đảm bảo rằng đóng góp được ghi nhận. Việc này có thể được thực hiện thông qua internet, sử dụng Mẫu RV1009-DGSS hoặc bằng một mẫu văn bản viết khác. Thông báo phải bao gồm:

• Tên đầy đủ của người lao động
• Ngày sinh
• Quốc tịch
• Tình trạng cư trú
• Số an sinh xã hội (nếu có)
• Danh mục nghề nghiệp
• Địa điểm làm việc
• Ngày bắt đầu làm việc
• Tên, địa chỉ, số an sinh xã hội và số thuế của người sử dụng lao động
• Nếu nhân viên đó chưa bao giờ làm việc ở Bồ Đào Nha trước đó, điều này phải được thông báo.

Người sử dụng lao động cũng phải báo cáo bất kỳ người lao động mới vào với Viện An sinh Xã hội.

Các khoản trợ cấp an sinh xã hội bao gồm: trợ cấp thai sản, trợ cấp làm cha, trợ cấp xin con nuôi, chợ cấp cho ông bà (có cháu sinh ra bởi con cái dưới 16 tuổi), trợ cấp bệnh tật/ mất năng lực tạm thời, trợ cấp bệnh tật kéo dài, trợ cấp tàn tật (dành cho những người không có khả năng làm việc do thương tích hoặc bệnh tật liên quan đến công việc), trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp lương hưu.